Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców

STRONA W BUDOWIE

MATERIAŁY űRÓDŁOWE DO DZIEJÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEGO TOWARZYSTWA RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEMYSŁOWCÓW POLSKLICH WE WŁOCŁAWKU.

Historia Chrześcijańskiego Towarzystwa Rzemieślników i Przemysłowców Polskich we Włocławku rozpoczyna się oficjalnie 12 XI 1905 r., kiedy to po wydaniu 30 października tr. przez cara Mikołaja II manifestu z obietnica konstytucji, ks. Józef Mańkiewicz założył Chrześcijańskie Stowarzyszenie rzemieślników i Przemysłowców Polskich pw. św. Józefa. Należy jednak podkreślić, że wydawane materiały źródłowe pozwalają stwierdzić, że początkowe działania mające na celu powołanie organizacji skupiającej chrześcijańskich rzemieślników i kupców odbywały się bez jego udziału, ponieważ przebył on z Kalisza do Włocławka pod koniec 1902 r., kiedy działania w tym kierunku zostały już podjęte. W składzie jego komitetu założycielskiego i wśród członków dominowali rzemieślnicy, właściciele małych i średnich zakładów,, wykwalifikowani pracownicy fabryk, ale nie brakowało też właścicieli dużych fabryk, jak Leon i Wincenty Bojańczykowie. Początkowo działało  ono półlegalnie, ponieważ dopiero 17 III 1906 r. wydane zostały przez władze rosyjskie tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach. W czerwcu tr. stowarzyszenia zostały zalegalizowane przez Warszawski Urząd Gubernialny do spraw Stowarzyszeń, co pozwoliło na podjecie legalnej działalności. Od 1907 r. stowarzyszenie występowało pod nazwą Chrześcijańskie Towarzystwo Rzemieślników i Przemysłowców Polskich, a następnie Towarzystwo Chrześcijańskich Rzemieślników i Przemysłowców Polskich i ponownie (od 1920 r.) jako Chrześcijańskie Towarzystwo Rzemieślników i Przemysłowców Polskich.
Do podstawowych celów Towarzystwa należało oprócz obrony i rozwoju chrześcijańskiego (polskiego) stanu posiadania, ochrony interesów zrzeszonych członków, także rozbudzenie polskiej świadomości narodowej i działalności kulturalno-oświatowa, m. in. zakładanie szkół dokształcających, bibliotek, czytelni, chórów, i amatorskich zespołów teatralnych. W programie działania wyraźnie widoczne są wpływy Narodowej Demokracji, która podkreśla konieczność wykorzystania wszelkich możliwości i formy legalnej działalności do rozbudowy uczuć patriotycznych o zabarwieniu nacjonalistycznym, ale również szerzenia haseł solidarystycznych. Program ten jednak ewoluował w kierunku chrześcijańsko-demokratycznym w okresie międzywojennym.
Materiały źródłowe do dziejów Towarzystwa zawarte są w "Księdze Jubileuszowej Zgromadzeń Cechowych 1816-1916", przechowywanej w archiwum Izby Pamięci przy włocławskim Cechu Rzemiosł Różnych, której założycielem był Ryszard Sobczak. Tytuł "Księgi..." jest mylący, ponieważ zawiera ona historie Towarzystwa w latach 1901-1930. Jest rękopisem, który powstał w okresie przygotowania do uroczystości jubileuszowych 25-lecia istnienia Towarzystwa. Pisany jest jednym charakterem pisma i zapewne jest to dla lat wcześniejszych fragment nie zachowanej kroniki lub wypisy z również nieznanych protokołów z walnych zebrań członków. Uwaga ta jednak niczym nie umniejsza wartości tekstu, a jego analiza porównawcza z innymi źródłami potwierdza jego wartość i rzetelność faktograficzną. W publikowanym poniżej tekście źródłowym zachowane zostały oryginalny język i pisownia, a ingerencja wydawców ograniczyła się do rozwinięcia skrótów i korekt w nazwiskach, tak aby w całości zachować jego wartość. Został ponadto uzupełniony o przepisy mające ułatwić jego weryfikację przez czytelnika. Do tekstu historii Towarzystwa dołączono listę członków z 1912 r. oraz protokoły z prac zarządu, pozwalające określić jego skład członków i zasięg oddziaływania. Lista i protokoły są również przechowywane w wymienionym archiwum. Są to ważne źródła do dziejów życia gospodarczego, politycznego i społecznego Włocławka i powiatu włocławskiego, pozwalające na znaczne wzbogacenie stanu wiedzy historii miasta w wieku XX.

Rok 1901 - 1905


Fotografia pierwszego zarządu Towarzystwa 1905 r.

Inicjatorem i założycielem Chrześcijańskiego Towarzystwa Rzemieślników i Przemysłowców Polskich we Włocławku byli p.p. [Antoni] Piasecki, [Wacław] Werner, [-] Zieliński, [Aleksander] Miciński, [-] Linde i [-] Strzębkowski.
Myśl zorganizowania Towarzystwa Rzem. [ieślniczego] istniała już w umysłach założycieli od roku 1901. Był to jednak tylko słaby płomyk, gaszony przez czujne oko władz rosyjskich. Dlatego też pierwsze zebrania organizacyjne miały charakter ściśle konspiracyjny i odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Poszczególni organizatorzy zbierali informacje w urzędach , celem dowiedzenia się, jak postępować i co czynić, aby uzyskać legalizacje władz.
Na zewnątrz Tow.[arzystwo] miało być zrzeszeniem rzemieślników i drobnych przemysłowców o charakterze ściśle fachowym, w istocie jednak placówką narodową, kuźnia polskiego rzemiosła. Przez kilka lat, bo aż do 1905 zebrania [organizatorzy] odbywają prywatnie, praca organizacyjna postępuje jednak naprzód. Wydatna pomoc w tym kierunku daje Ks. [Józef] Mańkiewicz, organizując dla rzemieślników w katedrze nabożeństwo, w czasie którego wygłasza okolicznościowe przemówienia, zachęcając do zrzeszania się. Po kilkunastu zebraniach organizacyjnych, na które organizatorzy otrzymali wreszcie od miejscowego policmajstra pozwolenie, postanowiono utworzyć patronat, a na patrona zaproszono Ks. Józefa Mańkiewicza, biorąc pod uwagę jego pracę społeczną.
W r. 1904 powstaje projekt zdobycia własnego lokalu, ponieważ coraz większa ilość członków nie może pomieścić się w prywatnym mieszkaniu, W tym celu wydzierżawiono lokal po destylarni [Aleksandra] Kwiatkowskiego przy ul. Gęsiej Nr 13, w którym to lokalu poczyniono odpowiednie przeróbki, stosownie do potrzeb Tow.[arzystwa].
W r. 1905 wybuchła rewolucja, a w jej ogniu ogrzani organizatorzy, postanawiają jawnie otworzyć Towarzystwo, korzystając z chwilowego wolnościowego prądu 19 marca 1905 r. w lokalu Wioślarzy przy ul. Tumskiej odbywa się pierwsze walne zebrani, na którym zostaje wybrany pierwszy Zarząd. W skład tegoż weszli: Wincenty Bojańczyk, Ks. [Józef] Mańkiewicz, Ks. [Roman] Kossowski, [Aleksander] Miciński, [Józef] Moszczyński, [Stefan] Baurski, [-] Zieliński, [Konstanty] Wisniewski i [Antoni] Piasecki. Prezesem wybrany został Wincenty Bojańczyk, 12 listopada 1905 zostaje zalegalizowana ustawa, którą redagował adwokat [Bolesław] Domaszewicz, a dopełnił Zarząd.
Świeżo założone Tow. [arzystwo] Rzemieślnicze było trzecią z rzędu placówką społeczna, gdyż do roku 1905 istniały tylko Straż Ogniowa i Tow. [arzystwo] Wioślarskie.
Po oficjalnym otwarciu Tow.[arzystwa], organizacja tegoż stale postępuje naprzód, ilość członków wzrasta, tak, że w końcu 1905 r. Tow.[arzystwo] liczy członków 150.

Rok 1906 - 1914

W roku 1906 majątek, w którym Tow.[arzystwo] odnajmowało lokal, został wystawiony na licytacje, w drodze której zostaje nabyty przez p. Wincentego Bojańczyka za cenę 5000 rb. na własność Tow.[arzystwa].
W roku 1907 postanowiono rozpocząć na pustym placu budowę dużej sali, co uskuteczniono przez przeciąg dwóch lat. W tym czasie prezesem zostaje p. Antoni Piasecki. Od momentu pobudowania dużej sali Towarzystwo rozpoczyna bujny okres swej działalności, obfity w czyny i różnorodne akcję. Przede wszystkim majac na uwadze dobro zrzeszonego rzemieślnika, zostaje założona przy Tow.[arzystwie] Kasa Wzajemnej Pomocy Rzem.[ieślniczej] z inicjatywy członków Towarzystwa: Wojciechowskiego Fr.[anciszka], Brzechwy Wł.[adysława], Domaszewicza Bo.[lesława]. Kasa ta na wypadek choroby lub śmierci członka oddaje stowarzyszonemu ogromne usługi w formie odpowiedniej zapomogi.
W dziedzinie fachowej zorganizowano szkołę rysunkową i niedzielną dokształcającą, która miała na celu kształcenie młodzieży w kierunku zawodowym. Założycielem szkoły Rysunkowej byli p.p. H.[ugo] Mucham, inz. [Antoni Franciszek] Olszakowski, M.[ichał] Bojańczyk i [Józef] Mokrzyck. Z zakresu prac uczniów Szkoły Rysunkowej były urządzone wystawy w lokalu Tow.[arzystwa]. Jednocześnie specjalnie powołana do życia Komisja fachowo-odczytowa uświadomienia zrzeszonych członków w dziedzinie najistotniejszych i żywo ich obchodzących zagadnień fachowych. Prócz tego Tow.[arzystwo] pozostaje w ścisłym kontakcie z organizacjami ściśle zawodowymi, a mianowicie cechami i wspólnie z mini stoi na straży obrony interesów rzemiosła i drobnego przemysłu polskiego. Lecz nie tylko sprawy zawodowe były uwzględnieniem w działalności Tow.[arzystwa]: podjęto na dużą skalę akcje kulturalno-oświatową, przez wygłaszanie uświadamiających odczytów, organizowanie wycieczek krajoznawczych, urządzanie koncertów, rautów, przedstawień teatralnych itp.
Zostaje założona Sekcja Dramatyczna , która w historii Tow.[arzystwa] odegrała role bardzo zaszczytna. Jej staraniem wystawiono sztuki patriotyczne, która w czasie niewoli budziły z uśpienia ducha narodowego, przenosząc wyobraźnią słuchaczy w czasy niepodległego bytu i iskrząc wiarę w lepszą przyszłość Polski. Jedna z tych imprez o charakterze narodowym było wystawienie "Królowej Jadwigi". Kierowniczką Sekcji Dramatycznej była p. Michalska.
Powstaje przy Tow.[arzystwie] chór śpiewaczy, który datuje swe powstanie na terenie Tow.[arzystwa] Rzem.[ięślniczego] , przechodzący w swej historii różne koleje losu i ulegając częstym przeobrażeniom, istnieje do dziś dnia, pielęgnując z umiłowaniem zdobycze kultury muzycznej.
W r. 1910 prezesem zostaje p. Antoni Mirewicz. Celem rozwoju fizycznego młodzieży powstaje Sekcja Gimnastyczna, która w chwili powstania Tow.[arzystwa] Gimn.[astycznego] "Sokół" jako instytucji pokrewnej, o identycznych celach, zlewa się z nią w jedna całość. Do pracy oświatowo-kulturalnej zwerbowano wszystkie swe własne siły, a oprócz tego skooptowano duży zastęp pracowników z miejscowej inteligencji. W pracy swej nie zapomniano także o dziatwie szkolnej, dla której urządzono Jasełkę, choinkę itp. imprezy.
W r. 1913 założono skład skór "Nadzieja". W roku 1914 prezesem zostaje Józef Mokrzycki. Od chwili ukończenia budowy dużej sali Tow.[arzystwo] Rzem.[ieślnicze] dawało w swym lokalu przytułek wszystkim organizacją społecznym; wszelka akcja, czy to filantropijna, czy też kulturalno-oświatowa znajdowała oparcie na gruncie Towarzystwa Rzem.[ieślniczego].
W momencie największego rozkwitu Tow.[arzystwa] następuje fakt który przerywa dotychczasowy bieg życia Tow.[arzystwa] i skieruje historię tegoż na nowe tory. W sierpniu 1914 wybucha wojna europejska. W pierwszych dniach po jej wypowiedzeniu wojska rosyjskie opuszczają miasto, ustępując zbliżającej się armii niemieckiej. Lokal Towarzystwa zostaje zajęty przez wojska niemieckie, które kwaterują w nim przez rok czasu, uniemożliwiając T-wu [Towarzystwu] wszelka działalność.

Rok 1915 - 1917

Kiedy wreszcie w r. 1915 lokal został opróżniony, trudno było nadać T-wu [Towarzystwu] dawniejszy impuls, wobec warunków wytworzonych przez wojnę, a w szczególności wobec strat, na jakie naraził Tow.[arzystwo] postój wojsk niemieckich w lokalu. Wyłoniony został specjalny komitet do załatwienia spraw Towarzystwa i ponownego tegoż zorganizowania. Mimo energicznych starań odszkodowań żadnych nie otrzymano, a dawne nieuregulowane zobowiązania zmusiły Zarząd do przykrego, ale ostatecznego kroku, a mianowicie sprzedaży majątku (Polonii) Tow.[arzystwu] Dobroczynności. Prezesem w tym czasie wybrany został p. Tadeusz Gutowski. Towarzystwo znów wróciło do starego, skromnego lokalu, składającego się zaledwie z dwóch pokojów. I znów, choć w wolniejszym tempie, rozpoczyna się praca około pobudzenia do życia czynników, które w okresie przedwojennym stanowiły istotę Tow.[arzystwa]. Następuje wznowienie szkoły rysunkowej i niedzielnej, wznowieniu chóru i sekcji gimnastycznej. I znów stanął rzemieślnik wspólnie z inteligentem celem podjęcia akcji oświatowej wśród zrzeszonej braci, stanęli niezrażeni trudnościami i warunkami, jakie wytworzyła wojna.
W r. 1916 organizacje cechowe obchodzą 100-letnią rocznicę założenia cechów i uroczystość wznowienia ich polskiego charakteru. Coraz bardziej poczęto się krzątać, lecz nader szczupły lokal nie pozwalał na należyty rozwój Tow.[arzystwa]. To też w r. 1917 wynajęto lokal, składający sie z 4-ech pokojów na Starym Rynku w domu p. Górnikiewicza. I znów rozpoczęła się praca około urządzenia nowego lokalu.

Rok 1918 - 1925

Od r. 1918 tj. od chwili odzyskania niepodległości Państwa Polskiego, Tow.[arzystwo] Rzem.[ieślnicze] bierze udział we wszystkich przejawach życia narodowego i społecznego. Rozpoczyna się praca organizacyjna na zew Centralnego Tow.[arzystwa] Rzem.[ieślniczego] w Warszawie. Przedstawiciele Towarzystwa biorą udział w zjazdach rzemieślniczych, zawiązują sie kontakty ze stolicą, celem udoskonalenia swej organizacji. Dowodem żywotności Tow.[arzystwa] jest jego praca w akcji wyborczej do Rady Miejskiej, uwieńczona przejściem trzech radnych z ławy Towarzystwa, a mianowicie : [Stanisława] Mirewicza, [T] Gutowskiego, i [Leona] Opoczyńskiego. Taki sam czynny udział bierze Towarzystwo przy wyborach do pierwszego ustawodawczego Sejmu, a jednym z posłów zostaje członek Tow.[arzystwa] Ignacy Postolski.
W r. 1919 zostaje ufundowany sztandar Tow.[arzystwa]. a prezesem w tymże roku zostaje p. Jan Klabecki. W r. 1920 zostaje zorganizowana przez władze polskie nowa ustawa, ponieważ stara zaginęła w okresie wojny. Kiedy w r. 1920 grozi Polsce niebezpieczeństwo ze strony wkraczającej w granice państwa armii bolszewickiej , Tow.[arzystwo] staje na posterunku. Członkowie Tow.[arzystwa] gremialnie powiększają szeregi Straży Obywatelskiej, a młodzież rzemieślnicza wkłada mundur ochotniczy. Swój udział w akcji obronnej zadokumentowało Tow.[arzystwo] bohatersko przelana krwią członka swego ś. p. Wapniarskiego, który zginął na wzgórzach Szpetalskich w obronie Włocławka. prócz tego w czasie inwazji w lokalu Tow.[arzystwa] pracują rzemieślnicy nad dostawą dla armii.
W czasach ciężkich dla rzemiosła zostaje założona hurtownia opałowa oraz Kooperatywa Spoż[wcza], które to placówki maja na celu pomoc zrzeszonym rzemieślnikom. W r. 1921 ufundowano votum do kościoła parafialnego dla M.[atki] B.[oskiej] Cz.[ęstochowskiej].

Rok 1925 - 1930

Nowy okres w historii Towarzystwa rozpoczęty w dniu 18 października 1925 r. przejściem do nowego lokalu przy ul. Kościuszki [nr] 6 zapoczątkowany został powiększeniem się liczby członków, których obecnie jest 315 osób, oraz ożywieniem życia towarzyskiego i kulturalnego przez urządzenia nie obliczanych na zysk zabaw tanecznych, odczytów, choinek dla dzieci członków Towarzystwa, przez zorganizowanie wycieczki zbiorowej na Powszechna wystawę Krajową w Poznaniu. Towarzystwo posiadało własna bibliotekę, czytelnie pism periodycznych i fachowych.
Akcja społeczna wyraża się przez utrzymywanie własnym kosztem jednego chrześniaka w ochronce na Grzywnie. Opłacana jest stała składka na stancje Opieki nad Matka i dzieckiem.
Towarzystwo przejmowało udział w Zjazdach rzemieślniczych w Poznaniu i Warszawie oraz w Wyborach do Rady Miasta m.[iasta] Włocławka, w której interesy rzemiosła maja mają swych rzeczników w osobach p.p. [Henryka] Chybalskiego, [Antoniego] Lewandowskiego, [Stanisława] Mirewicza, [-] Rzadkowolskiego i [Ludwika] Makowskiego. Obrona rzemiosła w Komisji Szacunkowej do wymiaru podatku dochodowego obrotowego jest ciągła troską Zarządu. Zrzeszeni w Cechach rzemieślnicy otrzymują bezpłatny lokal na zebrania, gdzie mieszczą się również sztandary i akta cechowe. Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy Przemysłowej udzielony został lokal na prowadzenie biura dla rejestracji rzemieślników pow.[iatu] włocławskiego] i na pomieszczenia biura Komitetu Wyborczego do Izby Rzemieślniczej, przy czym Towarzystwo udzieliło pożyczkę bez procentową.
Wynikiem przeprowadzonej pertraktacji na Prezydenta Izby zostaje wybrany Radca Izby z Włocławka. Przyjęciem udziału w uroczystościach 40-lecia istnienia "Lutni" i poświęcenia sztandaru, oraz poświecenia lokalu i sztandaru "Sokoła". Towarzystwo daje dowody, że stoi na stanowisku Narodowym. Jako placówka Chrześcijańska Towarzystwo przyjmuje udział w religijnej uroczystości pogrzebu J.E. Ks. Biskupa [Władysława Pawła] Krynickiego i w Ingresie J.E. Ks. Biskupa [Karola Mieczysława] Radońskiego, obecnego najdostojniejszego Pasterza Diecezji Kujawsko-Kaliskiej.
Wysiłki Zarządu pod kierownictwem Prezesa p. [Stanisława] Mirewicza od 1922 do 1928 r. i Prezesa p. [Antoniego] Lewandowskiego od 1928 do 1929 dają dowód starań pod względem powiększenia inwentarza ruchomego, przedstawiającego obecnie wartość kilku tysięcy złotych, a powiększonego stale przez obecny Zarząd. Prowadzenie stałego Sekretariatu z udzielaniem porad i pisania podań członkom Towarzystwa za minimalną odpłat, jest troską obecnego Zarządu Towarzystwa, który reprezentowany jest od stycznia 1930 roku w osobach: Prezes p. [H] Chybalskiego, p. [-] Czupryniaka, buchaltera i skarbnika p. [-] Ryszewskiego, gospodarza p.p. [Piotra] Mańkowskiego i [Ignacego] Postolskiego [?T?] i członków Zarządu p.p. [Władysława] Oźminkowskiego, [Leona] Opoczyńskiego, i [Wincentego] Bojańczyka.
Przypadająca w dniu 18 października rocznica 25-lecia istnienia Towarzystwa z powodu wyborów do Sejmu i Senatu została odłożona do dnia Świętego Józefa Patrona rzemiosła.
Zapoczątkowany przez Zarząd Towarzystwa protest przeciwko zakusom niemieckim na ziemie polskie w 1929 r. przez żądanie rewizji traktatu wersalskiego, zgromadził całą ludność Włocławka, dając dowód jedności i siły w sprawach Ojczyzny.  Zrzeszeni w Towarzystwie i Cechach członkowie pod przewodnictwem Prezesa p. [H] Chybalskiego przyjęli gremialny udział w manifestacji przeciwko wystąpieniom w 1930 r. Ministra Rzeszy Niemieckiej [Gottfrieda Reinholda] Trewiranusa i "Cudu nad Wisłą" obchodzonego uroczyście w dniu 15 sierpnia 1930 r.
Z dniem 18 października 1930 r. Chrześcijańskie Towarzystwo Rzemieślników i Przemysłowców Polskich we Włocławku rozpoczęło drugie 25-lecie swej pracy dla chwały religii i Ojczyzny i dobra chrześcijańskiego. 

Lista Członków Towarzystwa Rzemieślników i Przemysłowców w[e] Włocławku [1912] 

 Numer
 bieżący

         Nazwisko i imię                   Numer
 bieżący
         Nazwisko i imię   
      1  Ambroziewicz Mieczysław                   93      Leszczyński Stanisław            
      2  Augsburg Samuael      94  Lędziński Michał
      3  Adamski Piotr      95  Lemański Wincenty
      4  Aktabowski Feliks      96  Łapiński Władysław
      5  Adamski Feliks      97  Mańkowski Piotr
      6  Baurski Stefan      98  Michalczak Franciszek
      7  Bejcher Franciszek      99  Michalski Jan
      8  Bejgrowicz Maksymilian    100  Milewicz Antoni
      9  Białkowski Antoni    101  Mokrzycki Józef
    10  Bojańczyk Wincenty    102  Motyliński Władysław
    11  Bojańczyk Jerzy    103  Morawski Władysław
    12  Bojańczyk Michał      104  Mrożewski Bernard
    13  Borkowski Władysław    105  Marchlewski Władysław 
    14  Brzechwa Władysław    106  Matejas Feliks
    15  Bykowski Lucjan    107  Mikulski Franciszek
    16  Bieganowski Władysław    108  Musiałkiewicz Edward
    17  Brede Ferdynand    109  Michalski Nicefor
    18  Borys Piotr    110  Mleczarski [G]
    19  Białkowski Zygmunt    111  Mańkowski Jan
    20  Biegalski Antoni    112  Miller Jan
    21  Bauer Eryk    113  Miller Julian
    22  Boniecki Adam    114  Motyliński Karol
    23  Borzęcki Ludwik      115  Marcinkowski Józef
    24  Bromont Edward    116  Niewiński Stanisław
    25  Buczkowski Jan    117  Olszewski Leonard
    26  Bombowski Teofil    118  Opoczyński Leon
    27  Buczkowski Kazimierz    119  Oźminkowski Władysław    
    28  Białkowski Stefan    120  Piasecki Antoni
    29  Bromirski Zdzisław    121  Piotrowski Stefan
    30  Ciechórski Ignacy    122  Postolski Ignacy
    31  Dąbrowski Jan    123  Paradowski Walenty
    32  Dąbrowski Józef    124  Piotrowski Piotr
    33  Dobrzański Dionizy    125  Piotrowski Jan
    34  Domnicki Otton    126  Podolski Kazimierz
    35  Długołęcki Władysław    127  Pinkowski
    36  Drozdrzewski Jan    128  (Brak wpisu w orginale)
    37  Eska Zygmunt    129  Perkowski Adolf
    38  Fidler Herman    130  Radomski Andrzej
    39  Freitag Leon    131  Rokicki Wacław
    40  Fabirkiewicz Teodor    132  Rosiński Stefan
    41  Górecki Leon    133  Rembieliński Kazimierz
    42  Grabowski Michał    134 Rokicki Kazimierz
    43  Grąbczewski Aleksander    135  Rudkowski Aleksander
    44  Ks. Gruchalski Stanisław    136  Rafalski Stefan
    45  Gutowski Marian    137  Stachórski jan
    46  Gutowski Tadeusz    138  Stańczak Roch
    47  Grąbczewski Franciszek    139  Syrowski Edward
    48  Goździewicz Roman    140  Szałkowski Antoni
    49  Górnikiewicz Aleksy    141  Szelęgowski Wacław
    50  Gólczyński Józef    142  Ślifirski Kazimierz
    51  Gruppe Rudolf    143  Skrobecki Jan
    52  Hamburger Robert    144  Sztejner Bolesław
    53  Hanke Oskar    145  Szymański Konstanty
    54  Hennel Rudolf    146  Szałek Stanisław
    55  Hordyński Franciszek    147  Szczepański Franciszek
    56  Hermanowski Adam    148  Ślifirski Roman
    57  Hanuszkiewicz Leon    149  Sadowski Stanisław
    58  Hermanowski Karol    150  Świdkiewicz Ignacy
    59  Jaźwiecki Jan    151  Staszewski Jan
    60  Jędrzejak Ignacy    152  Sypniewski Józef
    61  Jasiński Bolesław    153  Szporny Leon
    62  Jabłoński Antoni    154  Szwankowski Wiktor
    63  Janusiewicz Franciszek    155  Szczepański Franciszek
    64  Jasiński Henryk    156  Szulc Seweryn
    65  Kaftański Tadeusz    157  Mitzner Wincenty
    66  Karłowski Antoni    158  Turkowski Antoni
    67  Kłódkowski Wacław    159  Trzciński Adam
    68  Kościelski Kacper    160  Truszkowski Antoni
    69  Ks. Kossowski Roman    161  Trojanowski Adam
    70  Kozłowski Józef    162  Walter Rudolf
    71  Kreutz Jakób    163  Wasilewicz Ignacy
    72  Kwiatkowski Jan    164  Wendołowski Ludwik
    73  Kwitliński Stefan    165  Wiliński Wacław
    74  Kosiński Józef    166  Wiśniewski Konstanty
    75  Konecki Piotr    167  Wasilewski Eugeniusz
    76  Kozłowski Wojciech    168  Woźnicki Feliks
    77  Kaczowski Wojciech     169  Wilczyński Stanisław
    78  Kowalski Ludwik    170  Wesołowski Stefan
    79  Krupiński Franciszek    171  Wojciechowski Eugeniusz  
    80  Kowalewicz Leonard    172  Werner Wacław
    81  Kott Józef    173  Wendołowski Adam
    82  Kulka Mieczysław    174  Wieża Adolf
    83  Kulka Mieczysław    175  Woźnicki Aleksander
    84  Koralewski Józef    176  Wiśniewski Józef
    85  Kowalski Antoni    177  Zalewski Stanisław
    86  Kobendza Roman    178  Zalesski Józef
    87  Kowalewski Przemysław    179  Ziólkowski Wincenty
    88  Kuczkowski Stanisław    180  Ks. Żak Jan Stanisław
    89  Kościelski Kazimierz    181  Mirkowski Jan
    90  Lachowicz Władysław    182  Ziółkowski Mieczysław
    91  Lebiedziński Stanisław    183  Żeczkowski Franciszek
    92  Lewandowski Antoni
     

 

űRÓDŁA :
Skład Zarządu [Chrześcijańskiego] Towarzystwa Rzemieślników i Przemysłowców Polskich
[w:] Kalendarz Kujawianin 1918, s. 77.
Ks. Rulka K., Mańkiewicz Józef (1876-1940), ksiądz, wychowanek Seminarium Duchownego we Włocławku, działacz społeczny, założyciel chrześcijańskich stowarzyszeń robotniczych i rzemieślniczych we Włocławku, [w:] Włocławski Słownik Biograficzny T. 4. Włocławek 2006, s. 96-98. 
Sobczak R., Ziółkowski B., Materiały űródłowe do Dziejów Chrześcijańskiego Towarzystwa Rzemieślników i Przemysłowców Polskich we Włocławku, [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie T-22. Włocławek 2007, s. 129-139. 
Cieślak M., Historia i Działalność Chrześcijańskiego Towarzystwa Rzemieślników i Przemysłowców Polskich we Włocławku w Latach 1905-1935 [w:] Rocznik Muzealny T. 12, Włocławek 2008, s. 167-187.  

  Copyright © Ryszard Sobczak