Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Zarys Dziejów Domu Rzemiosła

Osoby związane z obsługą administracyjną Izby Rzemieślniczej we Włocławku
w latach 1932, 1933 i 1934. (
Obsadę stanowisk dokonano w myśl rozporządzenia Prezydenta
Rzeczpospolitej z dnia 27.10.1933 o Izbach i ich Związkach. W miejsce mianowanego w roku
1932 przez Ministra Przemysłu i Handlu Tymczasowego Zarządu, ...) . 

                                                              
                                                              Wykaz imienny

-Adam
Stanisław-fryzjer , Agrest Jakób, Herszt-cukiernik , Archita Józef-stolarz , Biernacki Kazimierz-murarz , Birman Nachman , Buchner Berek-cholewkarz , Budzanowski Józef ,  Choinacki Stanisław-stolarz , Chodkowski Teofil , Fidlerówna Alicja , Gąsiorowska Halina , Gerszonowicz Estera , Głuchowski Franciszek-fryzjer , Gnezner Leopold-piekarz , Goślicki Kazimierz-kowal , Grzelczyk Stanisław-rzeźnik , Horowicz Josek-malarz , Jabłoński Franciszek-krawiec , Janeczek Adam-fryzjer , Jankowski Wacław-ślusarz , Kirszenowej Hersze-cholewkarz , Kościelewski Marjan-szewc , Kowalski Dyonizy-cieśla , Kozak Mordka-rymarz , Krogólski Józef-cieśla , Kwiatkowski Franciszek , Liberman Szymon-ślusarz , Lurje Chaim-krawiec , Łazarewicz Jan , Łukomski Kazimierz-ślusarz , Majerczak Abram-wędliniarz , Malinowski Wiktor-kołodziej , Małecki Piotr-szewc , Matuszewski Aleksy-ślusarz , Michałowicz Stefan , Misiak Jan , Motyczanka Adela , Ogiński Jan-kołodziej , Oszczakiewicz Romuald , Rowiński Stanisław-wędliniarz , Rozenbaum Fiszel-wędliniarz , Rozensztejn Judel-fotograf , Rymwrot Mordka-rymarz , Sobczyk W. , Szeremeti Adam-piekarz , Wencel Janusz-cukiernik , Wesołowski Paweł-rzeźnik , Wolrat Pejsach-malarz , Zabęski Artur-redaktor , Zapiec Józef-kołodziej , Zyngiel Majer-krawiec.
Opracowano na podstawie materiałów  wymienionych na http://rzemioslo.q4.pl/?id=2

Osoby związane z obsługą administracyjną (Związku Cechów Rzemieślniczych, Powiatowego Związku Cechów Rzemieślniczych, Oddziału Izby Rzemieślniczej, Pomocniczej Spółdzielni Członków Branży Budowlanej, Okręgowego Związku Cechów, Cechu Rzemiosł Różnych),  odbudowującego się rzemiosła Włocławskiego po II Wojnie Światowej (1945-1955).

                                                           Wykaz imienny

-Bartosiewicz Zenon , Chlebowski Stanisław , Chmielewski Kazimierz , Chmielewska Stanisława , Czerwińska Aleksandra , Czyżewska-Kozimińska Wiktoria , Dzienniak Stanisław , Falkowski Zygmunt , Furtek Karol , Gosak Maria , Haska Józef , Iwan Helena , Jastrzębska Wiesława , Jaśpiński Karol , Jędrzejewski Franciszek , Kluzińska Józefa , Kulpa Stanisław , Kwiatkowska Maria  ,  Łukomski Marian , Malkiewicz Jadwiga , Mroziński Lucjan , Pekról Janina , Pękalski Władysław , Pietrzak Aurelia , Pietruszczak Helena ,  Przybyszewska Marianna , Pupko Anna , Różański Bogumił , Stępowska Kazimiera , Syrowiecki Karol , Śramówna Maria , Waszak Zofia , Wesołowska Teresa , Włodarska Stanisława , Zalesski Józef


űródła :

-Pismo;  Do Pana Naczelnika Straży Ogniowej w miejscu z dnia 08.03.1919
No. I. 873/19, ...
 Adresy lokali są następujące: 3) Tow. Rzemieślników - St. Rynek 13,
podpis S. Baryssowicz, ... Zob. szerzej Inwentarz Akta miasta Włocławka 1918 - 1939
AP O/Włocławek

-Protokół z Walnego Rocznego Zebrania członków Cechu Rzeźnicko-Wędliniarskiego we Włocławku, odbytego w lokalu Rady Chrześcijańskich Cechów rzemieślniczych, przy ul. Kaliskiej Nr. 8, w dniu 17 lutego 1935 roku.
... "Działo się we Włocławku w dniu 17 lutego 1935 roku, kiedy na Walnym Rocznym Zebraniu członków Cechu Rzeźnicko-Wędliniarskiego we Włocławku w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego we Włocławku Referenta Wydziału Przemysłowego p. Antoniego Perkowskiego, przedstawiciela Izby Rzemieślniczej we Włocławku p. Stefana Michałkiewicza i Prezesa Rady chrześcijańskich Cechów rzemieślniczych we Włocławku p. Władysława Hibnera, oraz wszystkich członków Cechu, obecnych na tymże Zebraniu w liczbie 57 - uchwalono jednogłośnie przystąpić do budowy DOMU  RZEMIEŚLNICZEGO  we Włocławku, na placu, stanowiącym własność Cechu Rzeźnicko -Wędliniarskiego we Włocławku, przy ul. Bronisława Pierackiego Nr.20 i powołać w tym celu Komitet budowy Domu w składzie następującym:

                                                    Komitet Honorowy:

 1)  Wojewoda Warszawski p. Nakoniecznikoff-Klukowski,
      zob. więcej http://www.gazetacz.com.pl/artykul.php?id=652
 2)  Biskup Włocławski  J. E. Ks. Karol Radoński, zob. więcej : www.wsb.wtn.pl/postacie.htm
 3)  Starosta Powiatowy p. Michał Murmyło
 4)  Prezes Związku Izb Rzemieślniczych w Warszawie p. Poseł Antoni Snopczyński, 
      zob. więcej : Czy wiesz kto to jest, Warszawa 1938
 5)  Dyrektor Związku Izb rzemieślniczych p. Bolesław Sikorski
 6)  Prezes Izby Rzemieślniczej we Włocławku p. Józef Budzanowski
 7)  Dowódca Garnizonu 14 p. p. we Włocławku p. ppułk. Sudoł,
      zob więcej : www.wsb.wtn.pl/postacie.htm
 8)  Prezydent m. Włocławka
 9)  Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego p. Wilk
10) Dyrektor K.K.O. m. Włocławka p. Witold Mystkowski.
      zob. więcej : www.wsb.wtn.pl/postacie.htm , www.q4.pl/?id=3&news=74776

                                                   Komitet Główny:

 1)  Prezes Izby Rzemieślniczej we Włocławku p. Józef Budzanowski
 2)  Dyrektor Izby p. Jan Łazarewicz
 3)  Prezes Związku Cechów Rzeźnicko - Wędlin. na woj. Warszawskie p. Józef Weber
 4)  Prezes Rady chrześcijańskich Cechów rzemieślniczych we Włocławku p. Władysław Hibner
 5)  Zarząd Cechu Rzeźnicko - Wędliniarskiego we Włocławku w osobach. Zastępcy Starszego
      Cechu p. Jan Banasiaka II Podstarszego - p. Wacława Bojańczyka, Sekretarza
      - p. Stanisława Żelachowskiego, Sakrbnika - p. Grzegorza Zielińskiego, oraz członków tegoż
      Zarządu pp. Konstantego Banasiaka, Adama Sieczkowskiego, Maksymiljana Borenstajna,
      Wacława Waśniewskiego i Czesława Dombrzalskiego. 
 6)  Zarząd Cechowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Trzód Rzeź. we Włocławku
      w osobach pp. Konstantego Banasiaka, Stanisława Żelachowskiego, Czesława
      Dombrzalskiego, Tadeusza Woźniaka i Michała Bojańczyka
 7)  Przedstawiciele chrześcijańskich Cechów Rzemieślniczych, istniejących na terenie
      m. Włocławka, a mianowicie: 
      Starszy  Cechu : Piekarskiego,
           "           "       Ślusarzy, Tokarzy, Brązowników, Kotlarzy i Pilnikarzy
           "           "       Fryzjerów i Perukarzy
           "           "       Stolarzy i Bednarzy
           "           "       Krawieckiego
           "           "       Zduńskiego
           "           "       Kowalskiego
           "           "       Kołodziei i Koszykarzy
           "           "       Malarzy i Lakierników
           "           "       Murarskiego
           "           "       Ciesielskiego
           "           "       Szewckiego
           "           "       Rymarzy, Siodlarzy i Tapicerów
           "           "       Powroźników
           "           "       Blacharzy.
  8)  Inżynier Karol Osterloff - Architekt Powiatowy
  9)  Inżynier Bronisław Wondrausch - Architekt Miejski
10)  Franciszek Falkowski
11)  Tadeusz Stasiak.
                                                             Komitet  Wykonawczy:

1)  Dyrektor Izby Rzemieślniczej we Włocławku p. Jan Łazarewicz
2)  Prezes Rady chrześcijańskich Cechów rzemieślniczych we Włocławku p. Władysław Hibner
3)  Starszy Cechu Rzeźnicko - Wędliniarskiego, jako pełniący obowiązki p. Jan Banasiak
4)  Prezes Cechowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Trzody Rzeź. p.
     Konstanty Banasiak
5)  Członkowie Cechu Rzeźnicko - Wędliniarskiego we Włocławku : pp. Sieczkowski, Wacław
     Waśniewski, Aleksander Manke, Stefan Osiński, Jan Balicki.

                                                             Komisja  Rewizyjna:

1)  Maksymiljan Bornstejn
2)  Stefan Michałowicz
3)  Witold Mystkowski
4)  inż. Bronisław Wondrausch
5)  Józef Koperski

Powołane do życia Komitety zarówno honorowy, jak główny i wykonawczy budowy Domu Rzemieślniczego we Włocławku winny rozpocząć swoją działalność i przystąpić, zob. szerzej : Protokół Rocznego Zebrania Członków Cechu Rzeźnicko - Wędliniarskiego we Włocławku, odbytego w lokalu Rady chrześcijańskich Cechów rzemieślniczych, przy ul. Kaliskiej Nr. 8, w dniu 17 lutego 1935 roku

Protokół przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, ksero w zbiorach autoraFundacja "Dom Rzemiosła"  [w:] Księga Rzemiosła Polskiego Łódź 1949


Walne Zgromadzenie Cechu Krawieckiego. Dnia 16 lutego w lokalu Związku Rzemieślników Chrześcijan odbyło się  walne roczne zgromadzenie cechu krawieckiego we Włocławku. Zebranie zagaił o godz. 16,30 i obradom przewodniczył starszy cechu p. Musiałkiewicz Franciszek.... W dalszej części obrad przystąpiono do wyborów uzupełniających na miejsce ustępujących dwu podstarszych cechu i jednego członka zarządu. W wyniku głosowania bezwzględna większością. głosów wybrani zostali na podstarszych pp. Tomczak Tomasz i Oster Hieronim, członkiem zarządu - p. Galewicz Kazimierz. Zastępcami członków mianowani zostali pp. Ciesielski Stefan i Janowski Antoni.
W  dalszym ciągu wyborów na chorążych wybrano pp. Ciesielskiego Stefana i Janowskiego Antoniego na kontrolerów zaś pp. Jaźwieckiego Wacława i Ciesielskiego Stefana, zob. szerzej  "Echo Kujawskie" z dnia 28.04.1936 

Otwarcie Wiosennych Targów Rzemiosła Chrześcijańskiego we Włocławku. W niedzielę dnia 24 maja nastąpi przy udziale JE. ks. biskupa Karola Radońskiego, Starosty Powiatowego inż. Czesława Gajzlera, dowódcy 14 pp. pułk. Sudoła, Prezydenta Miasta p. Witolda Mystkowskiego, viceprezydenta miasta p. Teofila Hajdo, oraz prezesa Izby Rzemieślniczej we Włocławku p. Józefa Budzanowskiego, przedstawicieli różnych władz i organizacji i całego rzemiosła chrześcijańskiego m. Włocławka uroczyste otwarcie Wiosennych Targów Rzemiosła Chrześcijańskiego we Włocławku
"Echo Kujawskie" z dnia (sobota) 23.05.1936.

Wiosenne Targi Rzemiosła Chrześcijańskiego. Od kilku dni zauważono, że na Placu Wolności coś się wyczynia. To rzemiosło chrześcijańskie przystąpiło do urządzania stoisk pod targi wiosenne. Podobne imprezy miały już miejsce w województwie warszawskim w Kutnie, a przed Wielkanocą w Płocku.... Myśl zorganizowania podobnych targów powstała w łonie dyrekcji Izby Rzemieślniczej w osobach pp. Misiaka, Rakowskiego oraz sekretarza cechów p. Kozłowskiego, a przyłączyło się do niej kilku przedstawicieli rzemiosła, jak p. Kuligowski, Łukomski, Bocheński, Skiermański. Zbiorowym wysiłkiem, przy niedużym nakładzie pieniędzy powstały dwie hale. Urządzono wszystko na czas, tak że w niedziele rankiem zrobiono krótki przegląd i udano się na nabożeństwo do klasztoru OO. Reformatów. Potem uformował sie pochód organizacji rzemieślniczych, które stawiły się prawie w komplecie ze sztandarami. Ulicą Brzeską, Tumska i 3 Maja wrócono na Pl. Wolności zob. szerzej  "Echo Kujawskie" z maja 1936  

Z dniem 1 czerwca br. siedziba Związku Rzemieślników Chrześcijan we Włocławku została
przeniesiona z ul. Kaliskiej Nr. 8 do nowo wynajętego lokalu w domu przy ul. Kościuszki 6 
1-sze piętro. "Echo Kujaw" z dnia 3 czerwca 1936

Udział Rzemiosła Włocławskiego w Zjeździe Delegatów Cechów i Organizacji Rzemieślniczych w Łowiczu.
Z okazji święta 800-lecia miasta Łowicza zwołany został przez Izbę Rzemieślnicza we Włocławku na dzień 14 czerwca 1936 r., Zjazd Delegatów Cechów i Organizacji Rzemieślniczych Chrześcijańskich Województwa Warszawskiego do Łowicza. W programie Zjazdu przewidywany jest udział Rzemiosła w Nabożeństwie w Kolegjacie Łowickiej oraz udział w Uroczystej Procesji Bożego Ciała. Przedmiotem obrad będą następujące sprawy: Zadania Związków Rzemieślników Chrześcijan, oraz powołanie do życia Wojewódzkiej Rady Związków Rzemieślniczych Chrześcijan we Włocławku. W myśl Statutu Zw. Stowarzyszeń Rzemieślników Chrześcijan Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie na terenie każdego woj. działa Rada Wojewódzka, którą wybierają przedstawiciele stowarzyszeń, będących członkami Związku, a mających swoje siedziby w obrębie danego województwa. Ponieważ na terenie województwa warszawskiego - miasto Włocławek jest siedzibą Wojewódzkiej Izby Rzemieślniczej, przeto Rada Wojewódzka Zw. Rzemieślników Chrześcijan Województwa Warszawskiego posiadać będzie swoją siedzibę we Włocławku. Siedziba Rady Wojewódzka  Związku Rzemieślników Chrześcijan z Województwa Warszawskiego mieścić się będzie w lokalu Związku  Rzemieślników Chrześcijan we Włocławku przy ul. Tadeusza Kościuszki Nr 6. Zob. szerzej "Echo Kujawskie" z dnia 13.06.1936

Delegaci Izby Rzemieślniczej złożyli 5.000 zł. na FON. na ręce p. wojewody. W dniu 27.01.1937 r., w godzinach rannych p. wojewoda warszawski przyjął pp. prezesa Izby Rzemieślniczej we Włocławku Józefa Budzanowskiego i dyrektora tejże izby p. Jana Łazarewicza, którzy w imieniu Izby Rzemieślniczej we Włocławku złożyli na ręce p. wojewody zł. 5 .000 (pięć tysięcy) jako ofiarę na fundusz Obrony Narodowej, "Echo Kujawskie"
z dnia  04.02.1937Zakład Rzemieślniczo - Wychowawczy pod wezwaniem św. Józefa ul. Leśna 24 (Kopernika 5-6
warsztaty szewskie, stolarskie, krawieckie i introligatorskie) wznawia swoją działalność. Do
internatu celem kształcenia zawodowego będzie przyjmowana młodzież męska w wieku 10-18 lat.
W pierwszym rzędzie skierowana przez Wydział Opieki Społecznej Magistratu m. Włocławka. Zob.
szerzej Wiadomości Włocławka Nr 6 z dnia 31.01.1945 i Wiadomości Włocławka Nr 91 z dnia 18.05.1945.

Cech Fryzjerów już powołał swoje władze, Starszym Cechu został Kolanowski Fr.. Na zebraniu 
organizacyjnym członków Cechu zebrano 973 zł. i 6 rb. , przekazując pieniądze na Polski
Czerwony Krzyż. "Wiadomości Włocławka" Nr 23 z dnia 20.02.1945 

... w niedzielę 11.03.1945 o godz. 10-ej rano w lokalu - ul. Stodółna 31 odbyło sie po
5 letniej przerwie pierwsze organizacyjne zebranie członków tow. Lutnia. Zob. szerzej
"Wiadomości Włocławka" Nr 44 z dnia 19.03.1945

Cech Kowali miasta Włocławka i okolic odbył ogólne zebranie na którym wyłonił zarząd.
Starszym Cechu został Gańczak K., podstarszy - Kapuściński J., sekretarzem - Kozłowski J.,
skarbnikiem - Czerwiński J. Członkami zarządu Wozniak J., Żuchowski, Stanecki. "Wiadomości
Włocławka"  Nr.49 z dnia 25.03.1945  

Na zebraniu Cechu zdunów i garncarzy powołano na Starszego Cechu Skiermańskiego F.,
podstarszego Malandowicza Stanisława, sekretarza Chyżewskiego, skarbnika Malandowicza
Stefana. Do Rady Cechów powołano Skiermańskiego F.. 
"Wiadomości Włocławka" Nr. 51 z dnia 27.03.1945 
Zarząd Związku Rzemieślników we Włocławku na zebraniu w dniu 09.04.1945 r., ukonstytuował
się następująco Prezes - Różański Feliks, V. Prezes - Dzięciołowski Tadeusz, sekretarz
- Jakóbowski  Józef, skarbnik - Koperski Józef, gospodarz - Tomczak Tomasz, członkowie
Zarządu, Żalachowski Stanisław i Ciechórski Henryk  ... są uchronione przed zniszczeniem część
akt i kart rzemieślniczych. Zob. szerzej "Wiadomości Włocławka"  Nr 71, z dnia 20.04.1945


Zarząd Związku Cechów Rzemieślniczych wzywa wszystkich członków cechowych do przybycia
do lokalu Związku dnia 3-go maja o godz. 9/30 celem wzięcia udziału w uroczystościach 3-go maja
"Wiadomości Włocławka" Nr 79 z dnia 30.04.1945

Cech Fryzjerów podaje do wiadomości czeladników fryzjerskich miasta Włocławka i powiatu że
w dniu 25 maja rb. o godz. 18/30 w sali Związku Rzemiosła przy ul. Kościuszki 6, odbędzie się
zebranie celem powołania do życia Związku Czeladników przy Cechu Fryzjerów. Stawiennictwo
obowiązkowe. "Wiadomości Włocławka" Nr. 95 z dnia 24.05.1945.

Zarząd Związku Cechów Rzemieślniczych we Włocławku wzywa wszystkich rzemieślników
nie zrzeszonych w Cechach objętym naszym związkiem o stawiennictwo osobiste w lokalu
Związku we Włocławku przy ul. Kościuszki 6, w dniu 06.06.1945 o godz. 18/00 celem
zorganizowania Cechu Mieszanego który będzie reprezentował wszystkich rzemieślników
wszystkich branży. "Wiadomości Włocławka" Nr 106 z dnia 06.06.1945
 
Związek Cechów Rzemieślniczych zwołuje na dzień 11.09.1945, godz. 19, w lokalu własnym
ul. Kościuszki 6 walne zebranie kwartalne ... zob. szerzej "Wiadomości Włocławka"
z dnia 09.08.1945 

Meldunki z placów budowy. Rzemiosło miasta i powiatu włocławskiego uzyskało już lokalizację i przygotowało dokumentacje swojego domu. Będzie to budynek nowoczesny dwupiętrowy, w centrum miasta przy pl. Wolności 17, zob. szerzej : "Rzemieślnik" 07.04.1960 r.Reorganizacja cechów na terenie pow. włocławskiego. Wojewoda Pomorski zarządzeniem z dnia 11 lutego br ogłoszonym w ostatnim Pomorskim Dzienniku Wojewódzkim ustalił nową organizację
cechów rzemieślniczych na terenie województwa.
W mieście Włocławku według nowej organizacji powstaną zjednoczone cechy rzemiosł budowlanych, rzemiosł drzewnych metalowych i elektrycznych, rzemiosł włókienniczych oraz zjednoczony Cech Piekarzy, Młynarzy i Cukierników oraz Cech Fryzjerów. Dla Cechów tych powołane zostały jednocześnie zarządy komisaryczne, których zadaniem będzie zorganizowanie nowych cechów i ich uruchomienie.
Jako starsi cehowi zostali powołani - dla cechu rzemiosł budowlanych Cackowski Antoni, dla cechu rzemiosł drzewnych Knapczyński Jan, dla rzemiosł metalowych i elektrycznych Gogołkiewicz Jan, dla cechu rzemiosł skórzanych  Zenon Ziemkiewicz, dla rzemiosł włókienniczych Gałęza Józef, starszym Cechu Piekarzy, Młynarzy i Cukierników mianowany został Daroszewski Jan, zaś cechu Fryzjerów Stasiak Leon. Nowopowstałe cechy maja siedzibę we Włocławku. ... .
"Gazeta Kujawska", z dnia 05.02.1950  

Rzemieślnicy na RTPD. Włocławski Oddział Izby Rzemieślniczej oraz Związek Rzemieślników wpłacili na ręce ptezydenta miasta tow. Kubeckiego kwotę 5000 złotych przeznaczając ją na rzecz Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dziecka we Włocławku. "Gazeta Kujawska" z dnia 19.03.1948 

Dom Rzemiosła stanie we Włocławku. ... pragnąc dowiedzieć się więcej szczegółów zwróciliśmy się do kierownika biura Cechu Mariana Łukasika ... zob. szerzej : "Gazeta Kujawska"  z dnia 08.01.1957 r.

We Włocławku rozpoczęto budowę Domu Rzemiosła,... Po zakończeniu referatu i odczytaniu depesz gratulacyjnych prezes Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy wręczył Złote Odznaki Honorowe zasłużonym rzemieślnikom. Odznaki te otrzymali: Józef Jakubowski, Antoni Floryński, Franciszek Iwoński, Janina Kropiwnicka, Józef Bogusiak, Władysław Balcerowski i senior rzemieślniczy Józef Tuszyńsk.
Następnie zgromadzeni przesili w pochodzie na Plac Wolności, gdzie nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego, czego dokonał przewodniczący Prezydium MRN Jan Kwiatkowski.  Zob. szerzej : "Gazeta Kujawska"  z dnia 30.06.1960 r

Pomnik Rzemiosła włocławskiego na tysiąc lecie,  to Dom rzemiosła włocławskiego, zob. szerzej : "Gazeta Kujawska" z dnia 17.11.1962 r. 

Rzemieślnicy w nowej siedzibie, zob. szerzej : "Gazeta Kujawska"  z dnia 21.11.1963 r.

Otwarcie Domu Rzemiosła we Włocławku. We Włocławku został oddany do użytku piękny Dom Rzemiosła, Pomnik Tysiąclecia, którego budowę rozpoczęto w 1959 r. W nowoczesnym 2-pietrowym budynku o pomysłowym wystroju wnętrza mieszczą się biura Cechu Rzemiosł Różnych, sala konferencyjna, przychodnia lekarsko-dentystyczna i klub. Na parterze gmachu o ogólnej kubaturze 6500 m sześć., zlokalizowanego w centrum miasta - urządzono sklepy. Zob. szerzej : "Gazeta Kujawska" z dnia 28.11.1963 r 


Rzemiosła Włocławskie ustala zadania. W ub. niedzielę odbyło się we Włocławku zebranie delegatów Cechu Rzemiosł Różnych z miasta i powiatu włocławskiego. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Izby rzemieślniczej , Stronnictwa Demokratycznego oraz Prezydium MRN. Przewodniczący Cechu Rzemiosł Różnych ob. J. Jakubowski zapoznał zebranych z bieżącymi pracami. Referaty o roli  i zadaniach rzemiosła rejonu włocławskiego wygłosił Ob. Sajnok.
Ogółem w Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku jest zrzeszonych 845 członków. Reprezentują oni 453 warsztaty z terenu Włocławka oraz 436 z powiatu. najsilniejsza jest branża metalowa, licząca 201 członków, druga zaś z kolei jest branża skórzana, posiadająca 200 członków. Największą ilość uczniów szkolą rzemieślnicy metalowcy. Okazuje się że w Włocławku i w powiecie włocławskim nielegalnie wykonuje zawód około 500 rzemieślników, z czego największa ilość w budownictwie. Po zreformowaniu preliminarza budżetu cechu na rok 1960 delegaci uchwalili wydatki na sumę 348,150 zł. (z czego składki członkowskie 261.000), wydatki zaś na sumę 345,053 zł.
Omawiano również wyczerpująco sprawę budowy Domu Rzemiosła we Włocławku na Pl. Wolności. Roboty przy wykopach ziemnych są już w toku. Wkrótce rozpoczęte będą fundamenty. Wykonanie robót powierzono mistrzowi L. Wysockiemu. Nadzór techniczny sprawuje inż. arch. Jezierski. W dyskusji zabrało głos wielu uczestników narady, przemawiał również przedstawiciel PK SD M. Sławiński.
Na zakończenie obrad ob. Jan Drożdzyński, członek cechu i przedstawiciel koła SD w Przedczu mówił o historycznej roli rzemiosła, o jego wielkich ludziach i o pracy rzemiosła w Polsce Ludowej.
Ilustrowany Kurier Polski z dnia 03.12.1959 r., s. 6

Po Toruniu i Lipnie Włocławek buduje Dom Rzemiosła - pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego.
Po Toruniu i Lipnie, z kolei Włocławek przystąpił do budowy Domu Rzemiosła - pomnika Tysiąclecia istnienia Państwa Polskiego. Ten piękny gmach z pawilonami na parterze, salą zebrań i pokojami na I i II piętrze, stanie w centrum miasta przy pl. Wolności 17.
Pace ziemne rozpoczęto w styczniu br. i dzięki energicznym wysiłkom aktywu rzemieślniczego 26 bm odbędzie się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod nowa budowę.
W celu sprawnego przeprowadzenia uroczystości powołano komitet honorowy i komitet organizacyjny. W skład komitetu honorowego wchodzą: minister Adam Żebrowski - przewodniczący Komitetu Drobnej wytwórczości w Warszawie, Józef Raźny - poseł na Sejm, prezes rady Związku Izby Rzemieślniczej, Piotr Połujkis - dyrektor Związku Izby Rzemieślniczej w Warszawie, Stanisław Dobosz - dyrektor Izby Rzemieślniczej w Warszawie, Paweł Nahajewski - prezes Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, Stefan Górecki - poseł na Sejm, wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, Zbigniew Wrochno - dyrektor Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, Stefan Kletkiewicz - I sekretarz KM PZPR we Włocławku, Kazimierz Polichowski - I sekretarz KP PZPR we Włocławku, Jan Kwaitkowski - przewodniczący Prezydium MRN we Włocławku, Tadeusz Jaworski - przewodniczący Prezydium PRN we Włocławku, Józef Kaszewski - przewodniczący Powiatowego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego we Włocławku, Edward Sokołowski - poseł na Sejm, wiceprzewodniczący PK SD we Włocławku, Franciszek Piórkowski, Wojciech Gralewicz i Ignacy Zieliński - członkowie zarządu Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, Antoni Bocheński - mistrz rzeźnicko-wędliniarski, Wacław Bojańczyk - mistrz rzeźnicko-wędliniarski, Kazimierz Galczak - mistrz piekarski, Józef Kwaitkowski - mistrz murarski. Feliks Skiermański - mistrz zduński.
Na czele 34 - osobowego komitetu organizacyjnego stanął mgr inż. arch. Zbigniew Czternastek.
Aktyw rzemieślniczy m. Włocławka spotka sie o godz. 9, w gmachu Prezydium MRN z zaproszonymi gośćmi. Po powitaniu i przemówieniach okolicznościowych nastąpi wręczenie odznak honorowych rzemiosła woj. bydgoskiego zasłużonym działaczom. O godz. 11 przewidziany jest wymarsz na teren budowy Domu Rzemiosła przy Pl. Wolności nr 17, gdzie nastąpi odczytanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Domu Rzemiosła - pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Ilustrowany Kurier Polski z dnia 22.06.1960 r., s. 6.

Złotą kielnią wmurowano akt erekcyjny pod Dom Rzemiosła we Włocławku. ... Na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod nowa budowę, która odbyła się w ub. niedzielę, przybyli liczni goście, a m. in. prezes Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy - Paweł Nahajewski, poseł na Sejm Stanislaw Górecki, poseł na Sejm - inż Edwad Sokołowski, dyrektor Izby - mgr Zbigniew Wrochno, przedstawiciel WK SD - Marian Downarowicz, przedstawiciel KM PZPR z Włocławka - Tadeusz Kiermasz, przewodniczący PK SD mgr Józef Kaszewski Przewodniczący Prezydium MRN w Włocławku - Jan Kwiatkowski, radcy Izby Rzemieślniczej : Ignacy Zieliński, Goślicki, Kręcicki, Urbański, Bednarek, przewodniczący sekcji rzeźnicko-wędliniarskiej - Jan Rucki, kierownik Wydz. Przemysłu MRN we Włocławku - Ryszard Stolf i inni.
Zgromadzonych w sali Prezydium MRN gości powitał serdecznie starszy Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku, radca Izby Józef Jakubowski. Po zapoznaniu gości z historią rzemiosła włocławskiego przemówili: przewodniczący MRN - Jan Kwiatkowski i prezes Izby Paweł Nahajewski. Następnie goście i rzemieślnicy udali się na plac budowy. tutaj okolicznościowe przemówienie wygłosili: przedstawiciel KM PZPR - Kiermasz, posłowie: St. Górecki i E. Sokołowski oraz radcy - Bednarek, Krecicki, Ignacy Zieliński i Goślicki.
Wmurowania aktu erekcyjnego złota kielnia dokonali przewodniczacy MRN - Jan Kwiatkowski i prezes Izby - Paweł Nahajowski.
Budowa Domu Rzemiosła, który będzie niewątpliwie ozdoba Włocławka, ukończona zostanie prawdopodobnie za dwa lat. Spodziewamy się, że słuszną inicjatywę władz rzemieślniczych poprze całe rzemiosło m. Włocławka i powiatu, że rzemiosłu z włocławskiemu przyjdą z pomocą również bratnie cechy.
Ilustrowany Kurier Polski z dnia 29.06.1960 r., s. 6 

Pomnik Rzemiosła włocławskiego na Tysiąclecie, ...Przy budowie Domu Rzemiosła we Włocławku dobrze zasłużył się komitet budowy, któremu przewodniczył St. Cechu - Józef Jakubowski. Podkreślić należy również ofiarność rzemiosła włocławskiego, które czynnie włączyło się do wspólnego dzieła. Roboty murarskie wykonał mistrz Leon Wysocki, a stolarskie mistrz Jakubowski i bracia Stasiak. Natomiast prace blacharskie w czynie społecznym przeprowadzili wszyscy blacharze włocławscy.
Władysław Walter - pracownik Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku zaprezentował nam niewykończony jeszcze Dom Rzemiosła od wewnątrz. Parter zajmą pomieszczenia handlowe Spółdzielni Rzemieślniczej Zaopatrzenia i Zbytu Branży Budowlanej oraz Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej. Pierwsze piętro przeznaczone na lokale biurowe Cechu i przychodnię lekarską. Całe drugie piętro zajmuje obszerna sala zebrań wsparta na kilkunastu efektywnych kolumnach, ..., Zob. szerzej : Ilustrowany Kurier Polski z dnia 17.11.1962 r.   

Wielki dzień rzemieślników Włocławka. 24 listopada 1963 r. bez przesady można nazwać dniem o wielkiej doniosłości dla rzemieślników miasta i pow. włocławskiego. Idąc bowiem za przykładem Torunia, Lipna, Rypina i Świecia stali się gospodarzami własnego Domu - pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Uroczyste otwarcie Domu Rzemiosła we Włocławku jest ukoronowaniem wieloletnich wysiłków, bowiem już w roku 1907 rzemieślnicy włocławscy przystąpili do budowy własnego domu. Dorobek ten został jednak zniszczony w wyniku wydarzeń I i II wojny światowej. Dlatego też nowo otwarty Dom Rzemiosła jest świadectwem inicjatywy i ofiarności społecznej, podjętej w Polsce Ludowej, a także wyrazem pomocy i poparcia ze strony władz państwowych i instytucji partyjnych. Uroczystość, nad którą protektorat objął przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości, min. Włodzimierz Lechowicz, rozpoczęto złożeniem wieńca przy Pomniku Wdzięczności oraz przemarszem pocztów sztandarowych przez Plac Wolności.
Przecięcia wstęgi u wejścia Domu Rzemiosła i odsłonięcie tablicy erekcyjnej dokonał wiceprzewodniczący KDW - min. Józef Dobrzyniecki, który przybył na tę uroczystość. Ponadto wzięli w niej udział: mgr W Lassota, poseł na Sejm, przew. WK SD w Bydgoszczy, H. Magdański - kier. Wydziału Przemysłu WRN w Bydgoszczy posłowie na Sejm: mgr J. Kaszewski - Przew. PiMK SD we Włocławku i St. Kurowski - I sekretarz KP PZPR we Włocławku  K. Bieniecki - I sekretarz KM PZPR we Włocławku, Julian Sadłowski - prezes Zarz. Zw. Izb Rzem. w Warszawie mgr Piotr Pałujkis - dyr. Zw. Izb. Rzem. w Warszawie, K. Iwaniak - prezes Centr. Zw. Spółdz. Zaop. i Zbytu, J. Spychalski - prezes Izby Rem. w Bydgoszczy, przedstawiciele władz powiatowych i miejskich oraz rzemiosło włocławskie, którzy wypełnili obszerną salę posiedzeń Domu Rzemiosła. Podniosła atmosferę podkreśla piękny wystrój sali oraz dekoracje okolicznościowe, co w znacznej mierze należy zapisać na konto pracownika Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku - Władysława Waltera. Przemówienie okolicznościowe wygłosił starszy Cechu - J. Jakubowski, który przedstawił dążenia rzemiosła włocławskiego zmierzające do wybudowania własnego lokalu oraz podkreślił wydatną pomoc ze strony władz terenowych, zwierzchnich władz rzemieślniczych i bratnich cechów naszego województwa. W zakończeniu referent powiedział m. in.: "Zamykamy jedna z kart historii naszego cechu i zaczynamy pisać następną. W Domu naszym winna wzrastać świadomość polityczna i coraz większe umiłowanie kraju. Tu po pracy mamy znaleźć godziwą rozrywkę".
Następnie wiceprzew. KDW min. J. Dobrzeniecki w imieniu posła ziemi Bydgoskiej min. Wł. Lechowicza składa gratulację rzemiosłu Włocławskiemu podkreślając, że w skali krajowej zajmuje ono II miejsce, co świadczy o dobrze pojętych i realizowanych obowiązkach wobec miasta i powiatu włocławskiego. Min. Dobrzeniecki przekazał również słowa uznania przedstawicielom administracji terenowej i instancji partyjnych PZPR i SD za ich troskę o sprawy rzemiosła.
Poseł na Sejm mgr W Lassota - przew. WK SD w Bydgoszczy w serdecznych słowach pogratulował rzemieślnikom Włocławka pięknego dorobku, jakim jest Dom Rzemiosła, który powinien stać sie kuźnią myśli rzemieślniczej - służąc dobrej sprawie.
Życzenie i gratulacje przekazywali również prezes Zarz. Zw. Izb Rzem. w Warszawie J. Sadłowski, K. Iwaniak - prezes Centr. Zw. Spółdzielni Zaop. i Zbytu, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich oraz organizacji cechowych z Bydgoszczy i Włocławka.
Po przemówieniach następuje uroczysty akt dekoracji 13 zasłużonych rzemieślników odznakami honorowymi Związku Izb Rzem. w Warszawie. Odznaki otrzymują m. in. Cz. Stasiak, M. Łukasik, J.Kropiwnicka i L. Wysocki - budowniczy Domu Rzemiosła we Włocławku.  Zob. szerzej : "Ilustrowany Kurier Polski" z dnia 26.11.1963 r.     


We Włocławku rozpoczęto wykopy pod Dom Rzemiosła ,w tym celu zgromadzono już 180 tysięcy cegieł, 54 ton wapna lasowanego i 7 ton cementu. z tym ostatnim materiałem budowlanym, podobnie jak i z tarcicą , włocławscy rzemieślnicy mają największe kłopoty. Komitet budowy, na którym czele stoi starszy cechu p. Józef Jakubowski, p. Antoni Floryński i p. Wincenty Styczyński robi bardzo wiele. Uważamy jednak ze konieczna jest pomoc Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy i Związku Izb Rzemieślniczych w Warszawie. Włocławscy rzemieślnicy liczą na takie poparcie. Włocławski Dom rzemiosła kosztować będzie 2,2 mln. zł. Budowa przeprowadzona będzie systemem gospodarczym. Majstrem jej w wyniku konkursu został mistrz rzemieślniczy p. Leon Wysocki. Fundusze na budowę pochodzą ze składek rzemiosła włocławskiego i rzemiosła woj. bydgoskiego, zob. szerzej : "Dziennik Wieczorny"  z dnia 25.11.1959 r. 

Złote odznaki dla mistrzów różnych rzemiosł. W niedzielę odbyła się we Włocławku miła rzemiosłu uroczystość. Dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod Dom Rzemiosła, który stanie przy Placu Wolności oraz dokonano dekoracji zasłużonych rzemieślników, zob. szerzej : "Dziennik Wieczorny" z dnia 29.06.1960 r.  

 

 

  Copyright © Ryszard Sobczak